"Linguistica Bidgostiana"

Czasopismo redagowane w Zakładzie Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w latach 2004-2012

 

Redaktor Naukowy

Andrzej S. Dyszak

Rada Naukowa

Jerzy Bańczerowski
Edward Breza
Stefan Grzybowski
Zdzisława Krążyńska
Jolanta Mędelska
Marian Szczodrowski
Aleksander Szwedek

ISSN 1732-8187

zob. Linguistica Bidgostiana 

Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
(członek Polskiej Izby Książki)

ul. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz
tel./fax 52 3236729
wydaw@ukw.edu.pl
www.wydawnictwo.ukw.edu.pl
Rozpowszechnianie: tel. 52 3236730

Spis treści vol. I – IX

vol. I
Bydgoszcz 2004
Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Puppel, prof. dr hab. Kazimierz Ożóg
Zawartość:
1.Aleksandra Adamiak: Uwagi o germanizmach w gwarze kociewskiej
2.Anna Bączkowska: Cognitive grammar, pedagogical grammar, and English prepositions
3.Magdalena Czachorowska: Trzy krajobrazy Żeromskiego
4.Maria Czaplicka: Interferencje językowe na wybranych przykładach nazewnictwa z Bydgoszczy i okolicy od XVI do XVIII wieku
5.Wiesław Czechowski: Zakłócenia w językowej komunikacji jako problem badawczy
6.Małgorzata Jaracz: Nazwy polskich biur podróży i agencji turystycznych
7.Łukasz Kaczmarek: The distribution of axiological parameter in selected English modals
8.Jolanta Mędelska: Intrygujące zapisy typu ŹÓŁTY, MOŹNA, GDYŹ w rękopisach i drukach kowieńskich
9.Włodzimierz Moch: Język dresiarzy w powieści Doroty Masłowskiej Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną
10.Maria Pająkowska-Kensik: O gwaryzmach w powieści Bolesława Eckerta Saga kociewska
11.Anna Paluszak-Bronka: Przestarzałe formy dopełniacza rzeczownikowego w kancjonale królewieckim z początku XX wieku
12.Teresa Pluskota: Nazwy miejscowe Czernihowszczyzny w XVII i XVIII wieku na tle toponimii ziem sąsiednich
13.Dorota Pronobis: „Piast” – dodatek „Dziennika Kujawskiego” – źródłem wiedzy o języku i kulturze na Kujawach
14.Renata Suchenek: Semantyka czasowników widzenia i patrzenia
15.Aleksander Szwedek: Are structural metaphors structural?
16.Jan Wawrzyńczyk: Od słownika ortograficznego do „rejestru wyrazów występujących w języku polskim”
17.Piotr Żmigrodzki: Słownik semantyczno-syntaktyczny czasowników posiłkowych – założenia wstępne

vol. II
Bydgoszcz 2005
Recenzent: prof. dr hab. Jan Wawrzyńczyk
Zawartość:
1.Anna Bączkowska: Znaczenia konceptualne przyimków i partykuł angielskich w ujęciu czasoprzestrzeni czterowymiarowej (wstępne założenia metodologiczne)
2.Edward Breza: Nazwiska równe nazwom miejscowości obecnego województwa kujawsko-pomorskiego
3.Stanisław Cygan: Wskaźniki barwy stylistycznej wyrazów zawarte w wypowiedziach mieszkańców wsi
4.Magdalena Czachorowska: Nazwy osobowe w Internecie
5.Maria Czaplicka: Zróżnicowanie nazewnictwa geograficznego powiatu sępoleńskiego i regionu brodnickiego
6.Tamara Gonczarowa: Mетафора в научной классификации
7.Tamara Graczykowska: Język cyklu reportaży Płomień i próchno Wandy Wasilewskiej na tle polszczyzny radzieckiej
8.Małgorzata Jaracz: Nazewnictwo folklorystyczne w regionalnym zbiorze przysłów pt. Mądrzejszy Mazur niż diabeł Tadeusza Orackiego
9.Joanna Joachimiak-Prażanowska: Wyrazy efemeryczne i marginalne w „Kurierze Wileńskim” (1924-1939)
10.Elżbieta Laskowska: Językowy obraz egzystencji człowieka w pracach pisemnych uczestników olimpiady polonistycznej
11.Jolanta Mędelska: O najczęstszych regionalizmach leksykalnych w powojennej prasie wileńskiej (1945-1979)
12.Jolanta Mędelska, Marek Marszałek: Wymiany e > i, y oraz i, y > e odzwierciedlone w wydawnictwach kowieńskich 1919-1940 (na tle stanu w innych źródłach północnokresowych)
13.Włodzimierz Moch: Socjolekt czy język subkultury – kwestia ciągle dyskusyjna
14.Anna Paluszak-Bronka: Wybrane formy fleksyjne przymiotnika i imiesłowu przymiotnikowego w kancjonale Wasiańskiego z początku XX wieku
15.Teresa Pluskota: Kształtowanie się rosyjskiego systemu nazewniczego w XVI i XVII wieku (na podstawie wybranych grup społecznych i zawodowych). Cz. I
16.Dorota Pronobis: Językowy obraz ogłoszenia stanu wojennego w Polsce na łamach „Gazety Pomorskiej”
17.Henryka Sędziak: Cechy fleksyjne mowy mieszkańców wsi łomżyńskich. Koniugacja
18.Mirosława Wronkowska-Dimitrowa: Parimiejnikowe hapaks legomena i ich zamienniki w starotestamentowych fragmentach w Triodzie kwietnym

vol. III
Bydgoszcz 2006
Recenzent: prof. dr hab. Aleksander Szwedek
Zawartość:
1.Halina Bartwicka: Cравнения в русской разговорной речи
2.Iwona Benenowska: Uwagi dotyczące predykatów dolegliwości fizycznych
3.Magdalena Czachorowska: Wybrane leksykalne środki stylistyczne w twórczości Stefana Żeromskiego
4.Andrzej S. Dyszak: Językowy obraz lasu
5.Tamara Gonczarowa: Κонвенциональные цветообозначения (наименования природных классов, продуктов питания)
6.Tamara Graczykowska: Terminologia polityczna w polszczyźnie kowieńskiego tygodnika „Chata Rodzinna” z lat 1922-1940;
7.Małgorzata Jaracz: Socjolingwistyczne uwarunkowania formacji nazwiskowych z -owicz, -ewicz w Herbarzu polskim Adama Bonieckiego
8.Joanna Joachimiak-Prażanowska: Leksyka osobliwa, nigdzie – poza „Kurierem Wileńskim” – nienotowana
9.Agnieszka Marta Klawon: Wpływ języka niemieckiego na regionalne odmiany polszczyzny – Leksykalne podobieństwa i różnice w mowie mieszkańców Śląska Opolskiego i Kociewia
10.Emilia Kubicka: Frazeologizmy w słowniku
11.Sylwia Kuklińska: Z badań gwary południowokociewskiej
12.Katarzyna Kukowicz: Kolokacje jako element języka należący do systemów semantycznych z gramatyką
13.Jolanta Mędelska: Dyferencjalne regionalizmy północnokresowe z zakresu fonetyki odzwierciedlone w Opowiadaniu z czasów wojny (1919-1923)
14.John G. Newman: The borrowing of Latin and French nouns denoting Christian identities and its impact on medieval English lexis and medieval English religious writings
15.Anna Paluszak-Bronka: Uwagi o grafii i ortografii w tzw. kancjonale mazurskim
16.Marek Ruszkowski: Język książki Leszka Kołakowskiego "O co nas pytają wielcy filozofowie"
17.Wojciech Wachowski: Metonymy – a figure of speech or a figure of the mind
18.Mirosława Wronkowska-Dimitrowa: Język cerkiewnosłowiański w XV-wiecznych tekstach liturgicznych z ziem ruskich Rzeczypospolitej
19.Sebastian Żurowski: Negatywne prefiksy polszczyzny

vol. IV
Bydgoszcz 2007
Recenzent: prof. AŚ dr hab. Marek Ruszkowski
Zawartość:
I. Artykuły
1.Halina Bartwicka: Gatunki mowy a język kobiet (na przykładzie języka rosyjskiego)
2.Anna Bączkowska: Conceptual universals and linguistic relativity: the perception and conception of space by infants and the acquisition of in and on by children across languages
3.Iwona Benenowska: Orzeczenia syntetyczne jako wykładniki predykatów odbijania światła
4.Edward Breza: Współczesne polskie imiona kontynuujące staropolskie dwuczłonowe imiona osobowe (ciąg alfabetyczny N – Ż). Część I (N – S)
5.Marek Cieszkowski, Jolanta Mędelska: Czy germanizmy? (Na materiale Słownika błędów językowych Juliana Szweda)
6.Stanisław Cygan: Niektóre leksykalne środki stylistyczne odnoszące się do świata roślin w utworach Stefana Żeromskiego
7.Magdalena Czachorowska: Porównania w twórczości Stefana Żeromskiego oparte na nazwach topograficznych
8.Tamara Goncharova: Языковая статика и речевая динамика вторичной картины мира
9.Tamara Graczykowska: Rusycyzmy i sowietyzmy we Wspomnieniach Wandy Wasilewskiej
10.Małgorzata Jaracz: Dominanty nazewnicze w toponimii miejskiej przedwojennnego Lwowa
11.Joanna Joachimiak-Prażanowska: Słownictwo przestarzałe i archaiczne w słowniku rosyjsko-polskim S. Lewińskiej i T. Staraka
12.Agnieszka Klawon: Motywy religijne – tabu czy katalizator ekspresji? O polskich i niemieckich reakcjach werbalnych na filmy „Pasja” i „Kod da Vinci” nie tylko z językoznawczego punktu widzenia
13.Katarzyna Kukowicz: Język i funkcje krótkich wiadomości tekstowych (esemesów)
14.Jolanta Mędelska: Regionalizmy północnokresowe z zakresu słowotwórstwa i fleksji imiennej, odzwierciedlone w Opowiadaniu z czasów wojny (1919-1923) Balysa Astikasa
15.Maria Pająkowska-Kensik: Gwary kociewskie 100 lat po Kazimierzu Nitschu
16.Anna Paluszak-Bronka: O komentarzu językowym w kancjonale mazurskim
17.Teresa Pluskota: Zrosty i złożenia w nazwach miejscowych Ukrainy i polsko-ukraińskiego pogranicza w wiekach XVI-XVIII
18.Agnieszka Rypel: Poprawność stylistyczna tekstów szkolnych – rozpoznanie problemu w kontekście komunikacyjnego podejścia do kształcenia językowego
II. Kronika
1.Monika Peplińska: Ogólnopolska Konferencja Naukowa Miasto – przestrzeń zróżnicowana językowo i kulturowo w Bydgoszczy
III. Recenzje
1.Flora i fitonimy na pograniczu polsko-ukraińskim, pod red. Feliksa Czyżewskiego i Danuty Urban, Lublin 2006, s. 147 + ilustracje s. 16 (rec. Jolanta Mędelska)
2.Polszczyzna bydgoszczan. Historia i współczesność, cz. 2, pod red. Małgorzaty Święcickiej, Bydgoszcz 2005, s. 196 (rec. Maria Czaplicka-Jedlikowska)
3.Названия женщин, Дополнительный словарь, под редакцией Валентины Кульпиной и Яна Вавжинчика, „Semiosis Lexicographica” vol. XXXV, Warszawa 2006, s. 108 (rec. Piotr Tomasik)
IV. Streszczenia prac doktorskich
1.Janusz Pociask: Status i funkcja jednostki idiomatycznej w tekstach prasowych (na przykładzie tekstów z „Neue Zürcher Zeitung”)

vol. V
Bydgoszcz 2008
Recenzenci: prof. US dr hab. Ewa Komorowska, prof. AP dr hab. Krystyna Wojtczuk
Zawartość:
I. Artykuły
1.Halina Bartwicka: Mамино сокровище, папина гордость (к вопросу об эмоциональности речи родителей)
2.Izabela Bawej: Pisemna forma komunikacji językowej w procesie nauki języka obcego
3.Anna Bączkowska: „Corporate Governance” w polskiej, europejskiej i angielskiej spółce handlowej: porównanie systemów prawnych i kwestii terminologicznych w przekładzie polsko-angielskim Kodeksu Spółek Handlowych
4.Iwona Benenowska: Źródło dźwięku(-ów) jako składnikowa funkcja argumentu w zdarzeniach jednoargumentowych wyrażanych przez elementarne struktury zdaniowe z niektórymi orzeczeniami syntetycznymi
5.Edward Breza: Współczesne polskie imiona, kontynuujące staropolskie dwuczłonowe imiona osobowe (ciąg alfabetyczny N – Ż). Część II (Ś – Ż)
6.Maria Czaplicka-Jedlikowska: Współczesne tendencje kulturowe w nadawaniu imion dzieciom na przykładzie Łobżenicy
7.Danuta Jastrzębska-Golonka: Definicje fleksji w wybranych podręcznikach gramatyki języka polskiego
8.Joanna Joachimiak-Prażanowska: Rusycyzmy leksykalne w „Tygodniku Ilustrowanym” (roczniki 1924 i 1925)
9.Małgorzata Karwatowska: Językowe środki wyrażania agresji w rozmowach nastolatek
10.Agnieszka Maria Klawon: Reaktywacja Neue Deutsche Welle, czyli kilka uwag o języku utworów zespołu Juli
11.Tamara A. Lisicyna: Инновационный стандарт русистики XXI века
12.Natalia Zemlianaia: Semantyka predykatów nazywających negatywne stany emocjonalne: złościć się – gniewać się
II. Kronika
1.Iwona Benenowska: Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn. JĘZYK – SPOŁECZEŃSTWO – WARTOŚCI, Bydgoszcz 17-18 września 2007 r.
III. Recenzje
1.Словарные агнонимы русского языка под редакцией Яна Вавжинчика, Выпуск 1, Warszawa 2007, ss. 71 (rec. Stanisław Karwowski)
2.Henryk Jost, Słownik gwarowych wyrazów technicznych z terenu Podtatrza, Sądecka Oficyna Wydawnicza Wojewódzkiego Ośrodka Kultury, Nowy Sącz 1987, ss. 32 + XIX tablic (rec. Stanisław Cygan)
3.Edward Łuczyński, Jolanta Maćkiewicz, Językoznawstwo ogólne. Wybrane zagadnienie, Wydanie drugie rozszerzone i uzupełnione, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2002, ss. 140 (rec. Izabela Bawej)
4.Jonas Pfister, The Metaphysics and the Epistemology of Meaning, Frankfurt 2007, ss. 148 (rec. Anna Bączkowska)
5.Stanisław Puppel (red.), Społeczeństwo – kultura – język: w stronę interakcyjnej architektury komunikacji, UAM, Poznań 2007, ss. 162 (rec. Anna Bączkowska)
IV. Streszczenia prac doktorskich
1.Wiesław Czechowski: Zakłócenia, nieporozumienia, nieskuteczność komunikacyjna w językowej interakcji
2.Hanna Stypa: Niemieckie frazeologizmy zoonimiczne i ich ekwiwalenty w języku polskim

vol. VI
Bydgoszcz 2009
Recenzenci: prof. dr hab. Marian Szczodrowski, prof. UMK dr hab. Stefan Grzybowski
Zawartość:
I. Artykuły
1.Halina Bartwicka: Zbrodnia katyńska w sowieckiej encyklopedii (o językowych środkach fałszu i manipulacji)
2.Izabela Bawej: Sprachliche Fehler und ihre Ursachen im Lichte dreier Spracherwerbshypothesen
3.Anna Bączkowska: Action research in applied linguistics
4.Emilia Glugla: Językowy obraz Krajny w powieściach Obelnik i Stolemowe znamię Konrada Karczmarka
5.Tamara Goncharova: Лингвистически ориентированные методы исследования политического дискурса
6.Tamara Graczykowska: Osobliwa leksyka w książce Tomasza Dąbala Polacy Związku Radzieckiego
7.Joanna Joachimiak-Prażanowska: Efemerydy w „Tygodniku Ilustrowanym” (1924-1928)
8.Anna Paluszak-Bronka: O języku kujawskich przywoływek dyngusowych
9.Lidia B. Sudakiewicz: Sposoby germanizacji nazwisk mieszkańców Złotowa i okolic
10.Piotr Tomasik: Nazwy kolejowe. Spojrzenie językoznawcy i miłośnika kolei
II. Recenzje
1.Jacek Barański, Zum Einfluss der Verbvalenz auf die Satzgliedfolge im Deutschen und im Polnischen. Eine kontrastive Analyse. „Studien zum polnisch-deutschen Sprachvergleich“ 4, red. Antoni Dębski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, ss. 202 (rec. Janusz Pociask)
2.Krzysztof Hejwowski, Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, ss. 198 (rec. Janusz Pociask)
3.Agnieszka Libura, Amalgamaty kognitywne w sztuce, Universitas, Kraków 2007, ss. 134 (rec. Anna Bączkowska)
4.Stanisław Puppel (red.), Ochrona języków naturalnych, Wydawnictwo UAM, Poznań 2007, ss. 333 (rec. Anna Bączkowska)
III. Streszczenia prac doktorskich
1.Katarzyna Maria Siewert: Semantyczna analiza terminów prawnych na przykładzie terminologii prawa handlowego Niemiecko-polskie studium kontrastywne
2.Iwona Malinowska: Wykrzykniki w języku, w tekście I w słowniku (na materiale języka rosyjskiego i polskiego)

vol. VII
Bydgoszcz 2010
Recenzenci: prof. dr hab. Zdzisława Krążyńska, prof. dr hab. Jolanta Mędelska
Zawartość:
I. Artykuły
1.A. Bączkowska: Funkcjonalizm w badaniach nad językiem
2.I. Benenowska: Charakterystyka wybranych orzeczeń syntetycznych konstytuujących elementarne struktury zdaniowe wyrażające zmiany stanu skupienia
3.M. Cieszkowski, J. Mędelska: Germanizmy leksykalne w wileńskim słowniku błędów językowych Juliana Szweda. Suplement
4.M. Czachorowska, H. Stypa: Porównania prototypowe barw w języku polskim i niemieckim
5.T. Gоnchаrоvа: Лингвистический анализ аргументации в политическом диалоге
6.J. Joachimiak-Prażanowska: Nieaktualna leksyka ogólnopolska w „Tygodniku Ilustrowanym” z lat 1925-1929
7.A. Kłaczyńska: Anglicyzmy we współczesnej polszczyźnie na przykładzie czasopism kobiecych oraz na tle świadomości językowej bydgoskich studentów
8.K. Kołatka: Współczesny obraz germanizmów leksykalnych na Krajnie Sępoleńskiej i Krajnie Złotowskiej – próba porównania
9.E. Komorowska: Rządzić się jak szara gęś, czyli o znaczeniach wyrażeń z komponentem szarości w języku polskim i rosyjskim
10.K. Kukowicz-Żarska: Funkcje związków frazeologicznych w tekstach doniesień prasy sportowej
11.Z. Nowożenowa: Непредикативные роли глагола в предложении
12.M. Pająkowska-Kęsik: Językowy obraz kontaktów kulturowych w dawnej Bydgoszczy na podstawie opowieści Bolesława Eckerta Na styku
13.A. Paluszak-Bronka: O wskaźnikach zespolenia międzyzdaniowego w Kancjonale mazurskim
14.N. Zemlyanaya: Opozycje znaczeniowe w systemie czasowników wyrażających negatywne stany emocjonalne
II. Kronika
1.E. Pogorzała: Ogólnopolska konferencja naukowa „Język a socjum II – funkcjonowanie języka w przestrzeni społecznej”, Toruń, 18–19 czerwca 2009 r.
III. Recenzje
1.Mirosław Górny, Piotr Wierzchoń, Polish Digital Libraries As a Philologists’ Tool. Based on 666 Adjectives from the Digital Library of Wielkopolska, Poznań 2010, ss. 261 (rec. R. Zimny)
2.Hans Jürgen Heringer, Fehlerlexikon. Deutsch als Fremdsprache. Aus Fehlern lernen: Beispiele und Diagnosen, Cornelsen Verlag, Berlin, 2001, s. 310 (rec. I. Bawej)
3.Horst M. Müller (Hrsg.), Arbeitsbuch Linguistik, Verlag F. Schöningh, Padeborn 2002, s. 524 (rec. I. Bawej)
4.Piotr Wierzchoń, ANTI, Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2008, s. 91 (rec. J. Mędelska)
5.Słowniki hiphopowe jako świadectwa przemian kulturowych (rec. W. Moch)

vol. VIII
Bydgoszcz 2011
Recenzenci: prof. nadzw. dr hab. Marek Cieszkowski, prof. UHP dr hab. Janina Gardzińska
Zawartość:
I. Artykuły
1.I. Bawej: Analiza porównawcza konotacji semantycznej czarnego koloru na materiale języka polskiego i języka niemieckiego
2.S. Dusza: Zur Entstehung der verbalen Vergangenheits-Komplexe im Deutschen
3.T. Goncharova: Конвенциональные цветообозначения в составе номенклатурных имен
4.M. Guz: Eponimy w nazewnictwie roślin (próba klasyfikacji semantycznej)
5.A. Łucarz: O językowym i kulturowym obrazie Świecia nad Wisłą
6. A. Paluszak-Bronka: O sakramencie namaszczenia chorych na podstawie kazań księdza Piotra Skargi – rozważania językoznawcy
7.L. Sopolińska: O konieczności poszerzenia sensu wypowiedzenia w wypadku użycia leksemu dopiero
8.R. Waszczeniuk: Kłamstwo z perspektywy komunikacji niewerbalnej
II. Polemiki
1.Jan Wawrzyńczyk: Z notatnika leksykografa. O ryzykownym ‘nigdzie’
2.Joanna Joachimiak-Prażanowska: Odpowiedź na artykuł polemiczny Jana Wawrzyńczyka Z notatnika leksykografa. O ryzykownym ‘nigdzie’
III. Kronika
1.Katarzyna Michalak: Nie taki Czeczen straszny… (o jednym z kursów języka polskiego dla obcokrajowców na UKW w Bydgoszczy)
IV. Recenzje
1.Marek Iwanowski, Fotoaddenda do leksykografii polskiej, Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, stron 79 (rec. Jolanta Mędelska)
2.Realizacja ćwiczeń fonetycznych w podręczniku do nauki języka niemieckiego Berliner Platz 2 (rec. Michał Sobczak)
V. Streszczenia prac doktorskich
1.Natalya Zemlyanaya: Semantyka polskich i rosyjskich czasowników wyrażających negatywne stany emocjonalne
2.Renata Suchenek: Orzeczenia syntetyczne wyrażające percepcję wzrokową

vol. IX
Bydgoszcz 2012
Recenzenci: prof. dr hab. Olga Molchanova, prof. UG dr hab. Ewa Rogowska-Cybulska
Zawartość:
I. Artykuły
1.A. Aldeeb: Klasyczny język arabski i jego dialekty
2.K. Banderowicz: Nazwiska odimienne dawnych obywateli miejskich Poznania (1575-1793)
3.T. Гончарова: Компьютерный сленг или профессиональная речь «без галстука»
4.M. Grabowska: Wiara z perspektywy pojęciowej w języku współczesnych młodych ludzi w wieku 18-29 lat
5.J.H. Holst: Polish morphophonology
6.A. Kapuścińska: Rewolucja goni rewolucję. Wpływ hiperbolizacji na językowy obraz świata kreowany przez media
7.Л.П. Казанская: Лингвистические проблемы нейминга
8.J. Mędelska, M. Cieszkowski, M. Jankowiak-Rutkowska: Kartka z mrocznych dziejów szkolnictwa Niemców nadwołżańskich
9.M. Olszewska: Wulgaryzmy w dyskursie medialnym
10.A. Paluszak-Bronka: O sakramencie święcenia księży na podstawie kazań ks. Piotra Skargi – rozważania językoznawcy
11.Д.Б. Пэн: Aнглийская лексика в русскоязычной глянцевой журналистике украины
12.P. Tomasik: O imionach tramwajów
II. Polemiki
1.A. Paluszak-Bronka: Na marginesie wykładu Polish morphophonology dr. Jana Henrika Holsta
2.J.H. Holst: Reaction to Dr. Anna Paluszak-Bronka’s remarks
III. Kronika
1.H. Duszyński, A. Kapuścińska: Ogólnopolska konferencja naukowa JĘZYK – NATURA – CYWILIZACJA (Bydgoszcz, 22-23 września 2011 r.)
2.E. Kubicka: Kursy języka polskiego jako obcego dla jednostki NATO (JFTC) w latach 2010/2011 i 2011/2012
IV. Recenzje
1.Jan Wawrzyńczyk, Słownictwo nowopolskie. Redatacje, Uniwersytet Warszawski, Katedra Lingwistyki Formalnej, Warszawa 2011, stron 44 (rec. J. Mędelska)
V. Streszczenia prac doktorskich
1.Stanisław Karwowski, Rosyjskie słownictwo motoryzacyjne w ujęciu onomazjologicznym
2.Wojciech Wachowski, Understanding Metonymy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Katedra Gramatyki i Semantyki,

ul. Jagiellońska 11, 85-067 Bydgoszcz, tel. 52 321 31 81, fax 52 322 03 55